Exportcontrole Strategische Goederen, herziening EU dual-user verordening

01-06-2021 IRO Nieuws

Exportcontrole Strategische Goederen, herziening EU dual-user verordening

Deze zomer zal de nieuwe EU dual-use verordening van kracht worden. Lees hier alvast de nieuwe tekst van deze verordening.
Een aantal zaken waar exporteurs van dual-use goederen rekening mee moeten houden zijn onder andere:

    • Cybersurveillance technologie wordt expliciet omschreven in de nieuwe tekst en er wordt voorzien in een mogelijkheid om dergelijke technologie onder exportcontrole te brengen bij zorgen omtrent o.a. mensenrechtenschendingen.
    • Het level playing field binnen de EU wordt vergroot door het verplicht stellen van een eindgebruikersverklaring en een internal compliance program bij bepaalde vergunningen. Daarmee wordt dit onderdeel van bestaand Nederlands beleid gelijk getrokken binnen de EU. Tevens wordt de drempel voor EU Lidstaten verlaagd om elkaars ingestelde vergunningplicht in het kader van openbare veiligheid (inclusief terrorisme dreiging) en mensenrechten overwegingen, over te nemen.
    • Het doen van transacties die weinig risico opleveren wordt vergemakkelijkt voor bedrijven door middel van een Uniale algemene vergunning voor intra-company export (EU007) en voor de export van bepaalde cryptogoederen (EU008). Tevens krijgen EU Lidstaten de mogelijkheid om de looptijd van bepaalde vergunningen langer te maken, zodat exporteurs minder snel een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. (NB: de NL010 blijft gewoon van kracht naast de nieuwe EU008).
    • De transparantie en de onderlinge samenwerking worden vergroot op het thema exportcontrole. Zo worden rapportageverplichtingen voor de EU Lidstaten aan de EU Commissie breder en wordt aangestuurd op meer informatie-uitwisseling tussen Lidstaten onderling. Tevens wordt een handhavings-coördinatiemechanisme opgezet.
    • Technische bijstand wordt expliciet omschreven in de hoofdtekst van de Verordening en krijgt zijn eigen artikel

Toelichting:
Op 10 mei 2021 ging de Europese Raad formeel akkoord met de tekst voor een nieuwe EU dual-use verordening (zie hier het persbericht van de Raad). Zodra de officiële tekst in het EU Publicatieblad wordt geplaatst, zal de verordening 90 dagen na publicatie officieel in werking treden. Een EU verordening heeft directe juridische werking voor EU burgers en lidstaten.

Mede door de snelheid van technologische ontwikkelingen op het gebied van cybersurveillance, moet aan de definitie van cybersurveillance technologie nog nadere kleuring gegeven worden. De EU Commissie zal samen met de EU Lidstaten richtlijnen opzetten over de reikwijdte van het begrip.

Voor vragen over vergunningaanvragen, indelingsverzoeken of andere aan exportcontrole verwante zaken, verwijzen we u door naar de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Mede door de snelheid van technologische ontwikkelingen op het gebied van cybersurveillance, moet aan de definitie van cybersurveillance technologie nog nadere kleuring gegeven worden. De EU Commissie zal samen met de EU Lidstaten richtlijnen opzetten over de reikwijdte van het begrip.

Voor vragen over vergunningaanvragen, indelingsverzoeken of andere aan exportcontrole verwante zaken, verwijzen we u door naar de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Belastingdienst/Douane/Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
Telefoon: 088 – 151 21 22
Email: cdiu@douane.nl
Website: https://www.belastingdienst.nl